Transparentnost

Sociální a ekologická odpovědnost (SER)

Dodavatelé musí poskytovat společnosti Wetra-XT nebo určené třetí straně příslušné záznamy a také transparentní přístup ke svým provozním činnostem, firemním postupům a procesům.

Je požadováno, aby dodavatelé oznámili okolnosti, které mohou být v rozporu se zásadami společnosti Wetra-XT či s jakýmikoli příslušnými předpisy a zákony platnými v zařízeních, kde se vyrábí, kontroluje, balí, skladuje zboží, či kde se se zbožím manipuluje. Společnosti Wetra-XT nebo zástupcům určené třetí strany musí být umožněn přístup za účelem vyhodnocení zařízení, kde se vyrábí produkty. Tento požadavek zahrnuje přístup do zařízení, důvěrné pohovory se zaměstnanci a přístup k jakékoli dokumentaci potřebné k vypracování kompletního vyhodnocení z hlediska SER a k potvrzení dodržování těchto zásad.

Dodavatelé musí u všech továren, kde se bude zboží vyrábět či kde se s ním přijde do styku, oznámit totožnost, fyzickou polohu a vlastnické vztahy. Jakékoli navržené změny musí společnost Wetra-XT schválit před zahájením výroby.

Věkové požadavky
Dodavatelé nezaměstnají jakoukoli osobu (jakékoli osoby) mladší 16 let.

Dodavatelé nebudou využívat dětské práce v souladu se zákony země, kde jsou produkty společnosti Wetra-XT vyráběny. Požadujeme po dodavatelích, aby najímali zaměstnance, kteří splňují alespoň místní požadavky na minimální věk pro pracovní poměr. Neexistují-li zákony, které by takovéto požadavky upravovaly, nesmí se zaměstnávat pracovníci mladší 16 let.

Existují-li učňovské programy, dodavatelé musí dodržovat veškeré zákonné požadavky pro práci nezletilých (věk 15 až 17) a musí se řídit veškerými příslušnými podmínkami stanovenými v místních zákonech a předpisech.

Výjimky se vztahují jen na rodinné či malé podniky, které nenajímají pracovníky často.

Nucená práce
Společnost Wetra-XT nebude akceptovat ani tolerovat využití, ať už přímě či nepřímé, jakéhokoli druhu nucené či nedobrovolné práce dodavateli nebo dalšími smluvními stranami.

Zaměstnání musí být dobrovolné. Nucená, otrocká, vázaná nebo jiná povinná práce (např. při odpracovávání dluhu), nebude použita při výrobě zboží pro společnost Wetra-XT nebo jakoukoli z jejích dceřiných společností. Toto se vztahuje na využití otrocké práce, vázané a jiné povinné práce (např. při odpracovávání dluhu), nebo na nucenou práci vězňů. Po zaměstnancích se nesmí požadovat, aby odevzdali své průkazy totožnosti nebo jiné původní osobní doklady ani aby složili zálohy jako podmínku zaměstnání. Zaměstnancům musí být umožněno svobodně opustit pracoviště na konci směny a ukončit zaměstnanecký poměr bez negativních následků. Veškerá práce přesčas musí být dobrovolná a nesmí přesahovat zákonné limity.

Pracovníci najmutí prostřednictvím pracovních agentur, včetně migrujících pracovníků, budou zaměstnáváni našimi dodavateli v přísném souladu s příslušnými mezinárodními dohodami mezi zeměmi původu a zeměmi cílovými.

Podvod
Dodavatel nebude při obchodech se společností Wetra-XT úmyslně klamat ani se o to snažit.

Dodavatelé musí zaručit, že veškeré zboží prodané společnosti Wetra-XT neporušuje žádný patent, ochrannou známku, či autorské právo; a na požádání dodají veškeré nutné licence.

Dodavatelé musí zaručit, že veškeré zboží je správně označeno či opatřeno štítkem tak, aby byla určena země původu a poskytnuty další klasifikační informace v souladu se zákony země, kde bylo zboží vyrobeno a rovněž se zákony zemí, kde bude zboží prodáno.

Dodavatelé musí zaručit, že veškeré docházkové listy, výplatní listiny, doklady o práci přesčas a další záznamy vedené v rámci příslušného zařízení odpovídají skutečným podmínkám výroby v zařízení.

Dodavatel, který poskytuje podvodnou dokumentaci či prohlášení s vědomým záměrem klamat, se nachází v přímém rozporu s těmito zásadami.

Mzda a pracovní doba
Dodavatelé musí dodržovat veškeré místní mzdové a platové předpisy stanovené v místním pracovním právu pro řádnou pracovní dobu, práci přesčas, maximální pracovní dobu, výkonnost a další prvky týkající se odměňování a zaměstnaneckých výhod.

Dodavatelé musí mít zavedený systém, pomocí něhož ověřují a přesně zaznamenávají výplaty, srážky, a hodiny odpracované zaměstnanci tak, jak stanovují místní zákony.

Všichni pracovníci, včetně těch, kteří se zaučují, musí pobírat nejméně hotovostní ekvivalent minimální zákonné mzdy. Pracovníci musí dostávat svou mzdu pravidelně podle zveřejněného rozvrhu. Všichni zaměstnanci musí přinejmenším požívat zákonem nařízených výhod bez nevýhodných, nespravedlivých nebo nepřiměřených srážek z mezd a odměn.

Zaměstnanci musí mít přístup k bezchybným a kompletním záznamům o svých příjmech vedených podle všeobecně uznávaných účetních zásad.

Pracovníci nesmí za jeden týden odpracovat více hodin, než je příslušnými zákony povoleno, či více než 72 hodin, přičemž platný je vždy nižší z těchto dvou údajů.

Pracovníkům musí být vyplacena řádná odměna za práci přesčas tak, jak stanovuje zákon, přičemž samotná práce přesčas musí být dobrovolná a v mezích místních předpisů.

Pracovníkům musí být poskytnuta alespoň jedna nepřerušená dvacetičtyřhodinová přestávka po každých šesti po sobě jdoucích odpracovaných dnech.

Nediskriminace
Zájemci o práci a zaměstnanci musí být posuzováni výhradně podle svých schopností vykonávat požadovanou práci a nikoliv podle svých osobních vlastností. Toto ustanovení se vztahuje, ale není omezeno, na najímání, mzdy, zaměstnanecké výhody, povýšení, disciplinární záležitosti, a ukončení pracovního poměru.

Wetra-XT po svých dodavatelích požaduje, aby se ke svým zaměstnancům chovali s úctou a důstojností. Dodavatelé musí zajistit pracovní prostředí bez jakéhokoli druhu tělesného trestání.

Dodavatelé nebudou diskriminovat na základě rasy, barvy pleti, národnosti, genderové identity, sexuální orientace, náboženství, invalidity, věku, rodinného stavu, těhotenství, a jiných podobných faktorů při najímání a zaměstnávání či při jakýchkoli jiných pracovních okolnostech či podmínkách – včetně přidělování práce, pracovního školení, povyšování, kariérního růstu, mezd a jiných odměn, udělování sociálních výhod, kázeňských záležitostí a ukončení pracovního poměru.

Požadujeme po svých dodavatelích věrnost základním zásadám lidských práv. Dodavatelé se ke všem pracovníkům musí chovat s úctou a důstojností. Dodavatelé nesmí používat nebo povolovat tělesné tresty nebo jakýkoliv jiný druh tělesného nebo psychologického násilí včetně slovního napadání a sexuálního obtěžování. Dodavatelé zavedou přiměřené postupy pro disciplinární tresty a/nebo ukončení pracovního poměru, přičemž je třeba pro každou takovouto záležitost vést příslušnou dokumentaci.

Dodavatelé nebudou používat peněžité pokuty jako kárný prostředek.