Firemní politika

Firemní politika vycháí z FCPA 
(AMERICKÝ ZÁKON O ZAHRANIČNÍCH KORUPČNÍCH PRAKTIKÁCH)

Americký Zákon o zahraničních korupčních praktikách („FCPA“) je trestněprávní ustanovení, které zakazuje úplatné jednání ve formě platby peněz či darování cenných věcí zahraničním funkcionářům za účelem získání či udržení obchodu. Věrnost společnosti Wetra-XT group nejvyšším mravním zásadám a rovněž otevřenému a spravedlivému obchodu po celém světě v sobě jasně a zřetelně zahrnuje dodržování příslušných zákonů Spojených států amerických a zákonů mezinárodních, včetně zákona FCPA.

Zaměstnanci a zástupci společnosti Wetra-XT group si musí uvědomit, že pokud jménem společnosti uskuteční jakoukoliv činnost, kterou poruší zákon FCPA, jsou trestnímu postihu vystaveni nejen oni, ale i společnost, a v některých případech rovněž její zahraniční dceřiné společnosti. Společnost Wetra-XT má důvěru v počestnost svých zaměstnanců a od každého z nich očekává, že se bude plně a ochotně řídit zákonem FCPA a touto firemní politikou.

Firemní politika
Dodavatelé nesmí zahraničním státním úředníkům, funkcionářům zahraniční politické strany, zahraniční politické straně nebo kandidátům na zahraniční politický úřad nabízet nebo darovat nic cenného, co by mohlo být považováno za úplatek.

V mezích povolených příslušnými místními zákony a předpisy mohou dodavatelé provést určité platby povolené zákonem FCPA – urychlení či usnadnění plateb, dary a pohoštění, politické a charitativní příspěvky – ale pouze se souhlasem koordinátora společnosti Wetra-XT pro záležitosti dodržování předpisů. Dodavatelé nesmějí uzavřít jakoukoli dohodu se zahraničním právníkem, zahraničním účetním, zahraničním konzultantem, nebo s jakoukoli třetí stranou bez předchozího písemného souhlasu koordinátora pro záležitosti dodržování předpisů. Dodavatelé musí vést bezchybné a kompletní záznamy a řídit se všeobecně uznávanými účetními zásadami tak, jak to vyžadují místní zákony. Dodavatelé nesmějí uvádět jakékoliv falešné či zavádějící údaje ve svých záznamech a účetních dokladech a písemnostech.

Postihy
Mezi trestními postihy pro fyzické osoby za porušení zákona FCPA jsou pokuty ve výši $250,000.00 a více (které nemohou být uhrazeny zaměstnavatelem/zmocnitelem) a odnětí svobody na šest let.

K fyzickým osobám podléhajícím zákonu FCPA a jeho postihům patří:

Zaměstnanci a zástupci amerických (U.S.) společností, bez ohledu na národnost.

Občané Spojených států amerických, kteří jsou zaměstnanci či zástupci zahraničních dceřiných společností.

Zaměstnanci a zástupci zahraničních dceřiných společností, kteří nejsou občany Spojených států a kteří v rámci podpory úplatku uskuteční ve Spojených státech určité činnosti či použijí jakékoliv z tamějších mezistátních zařízení (např. telefon, fax, nebo e-mail).

Mezi trestními postihy pro právnické osoby za porušení zákona FCPA jsou pokuty ve výši $2,000,000.00 a více. Ke společnostem podléhajícím zákonu FCPA a jeho postihům patří:

Americké společnosti, a to za jednání jejich zaměstnanců a zástupců, ať už ve Spojených státech či mimo ně, a bez ohledu na národnost příslušných zaměstnanců či zástupců.

Společnosti nepocházející ze Spojených států, např. zahraniční dceřiné firmy amerických firem, a to za jednání jejich zaměstnanců nebo zástupců, ke kterému dojde ve Spojených státech či které zahrnuje použití mezistátních zařízení (např. telefon, fax, nebo e-mail).