Střety zájmů

Zásady obchodního chování a etický kodex společnosti Wetra-XT group

Obchodní partneři společnosti Wetra-XT se musí vyvarovat střetů zájmů.

Ke střetu zájmů dochází, když osobní zájmy jednotlivce narušují (nebo když se zdá, že narušují) jakýmkoli způsobem zájmy společnosti Wetra-XT group. Jelikož střet loajalit narušuje schopnost obchodního partnera činit objektivní rozhodnutí, je nezbytné se střetů zájmů vyvarovat.

Střet zájmů může být následkem určitých vztahů mezi obchodním partnerem na straně jedné a zákazníkem, dodavatelem, konkurentem, členem rodiny, nebo přítelem na straně druhé – není však tímto omezen.

Ke střetu zájmů dochází, když strany v těchto vztazích dávají nebo dostávají (či se zdá, že dávají nebo dostávají) nespravedlivé výhody nebo přednostní péči.

Ke střetům zájmů také dochází, pokud obchodní partner nebo člen jeho/její rodiny získá neoprávněné osobní výhody v důsledku svého postavení ve společnosti. Konflikt tohoto druhu budí nedůvěru ohledně poctivosti obchodního partnera a může poškodit jméno společnosti Wetra-XT group.

Společnost Wetra-XT požaduje po všech svých dodavatelích, aby si byli těchto zásad vědomi a vyvarovali se činnostem přispívajícím ke střetu zájmů či vyvolávajícím dojem střetu zájmů. Jakýkoliv střet zájmů ze strany dodavatele může být důvodem k ukončení obchodního vztahu.

Dary a pohoštění
Společnost má nulovou toleranci k přijímání darů a pohoštění, existuje-li jakákoliv možnost, že účelem je nepatřičným způsobem ovlivnit příjemce, porušit firemní politiku, nebo porušit zákon. „Dary a pohoštění“ se vztahuje na cokoliv, co se získá v důsledku současného či možného obchodního vztahu a za co příjemce neplatí nominální hodnotu.

V případě, že příjemce je ochoten zaplatit nominální hodnotu vstupenky nebo jiného daru či pohoštění - ale přitom je tržní hodnota značně vyšší než hodnota nominální (např. u vstupenek na Super Bowl nebo golfový Turnaj mistrů) - musí si obchodní partner nechat tuto záležitost schválit předem v souladu s firemní politikou.

Příklady darů a pohoštění zahrnují: jídla, cestování a ubytování na cestách za obchodem či během dovolené, vstupenky na sportovní či kulturní akce, slevy nedostupné široké veřejnosti, dárkové certifikáty, vzorky výrobků od výrobců pro osobní potřebu, víno nebo jiný alkohol a jakékoliv jiné zboží nebo služby.

Pro účely firemní politiky následující nebude považováno za dary ani pohoštění a může být přijato v přiměřené míře: další profesní vzdělávání a možnosti dalšího profesního rozvoje, jídla poskytnutá či zaplacená prodejci či dodavateli během obvyklých úředních hodin, pokud hlavním účelem jsou obchodní diskuze a jednání; suvenýry nebo podobné ceny darované či zaplacené prodejci jakožto ocenění služeb v určité záležitosti, přičemž samotný suvenýr nebo cena nemá skutečnou hodnotu; a další průmyslové akce, na které jsou pozváni četní klienti či potenciální klienti nebo které jsou přístupné veřejnosti.